Ehdokkaalta | Vammaisten oikeudet

Suomessa vammaisten oikeudet eivät toteudu kaikkialla yhdenvertaisesti. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus on ratifioitu Suomessa vuonna 2016.

Tuon sopimuksen tavoite on varmistaa vammaisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräinen ja yhdenvertainen toteutuminen.

Kun puhutaan vammaisten oikeuksien toteutumisesta, tarkoitetaan koko väestölle tarkoitettujen yleisten palveluiden, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden, saatavuutta esteettömästi ja yhdenvertaisesti. Kyse on ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Vammaisyleissopimus velvoittaa kaikkia julkisen hallinnon aloja toteuttamaan tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden pääsyn esteettömien sekä saavutettavien palveluiden piiriin. Esteettömyydellä tarkoitetaan yhteiskunnan rakenteellisten esteiden poistamista sekä syrjinnästä vapaata ilmapiiriä. Esteettömyys käsittää liikkumisen ja myös näkemisen, kuulemisen ja kommunikaation eri muodot. Saavutettavuus puolestaan tarkoittaa palveluiden ja tiedon helppoa käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Esteettömyyteen liittyvät ongelmat Suomen julkisissa palveluissa ja tiloissa sekä kaupunkien katu- ja puistoalueilla ovat aivan liian yleisiä.

Puutteita on myös viranomaisten tekstimuotoisessa tiedotuksessa ja viestinnässä. Tämän takia ensisijaisen tärkeää olisi riittävien tulkkauspalvelujen, pistekirjoituksen ja selkokielen kasvattaminen julkisten palvelujen piirissä.

Moni vammainen henkilö on korona-aikana haavoittuvassa asemassa. Siksi vammaisten oikeuksien ja palvelujen ottaminen huomioon nyt koronavirustilanteessa on erityisen tärkeää.

Kuntavaalien lähestyessä vammaisten ihmisten oikeus äänestää vaaleissa on myös koronakriisin keskellä huomioitava ja turvattava. Vammaisille tulee olla saatavilla tietoa vaaleista ja esteetön pääsy äänestämään sekä kaupunki- että maaseutualueella.

Vammaisyleissopimuksen velvoitteen noudattamisessa on Suomessa vielä kohennettavaa ja meidän täytyy tehdä paljon työtä vammaisten oikeuksien eteen kansallisen lainsäädännön saralla. Kaikkien julkisten palvelujen tulee Suomessa olla esteettömiä ja saavutettavia.

Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu esitys vammaispalvelulain uudistamisesta. Tavoitteena on vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden aiempaa parempi huomioon ottaminen. Kuluvan hallituskauden aikana on tehty toimia Suomen vammaislainsäädännön epäkohtien korjaamiseen. Asiakasmaksulainsäädäntö uudistettiin ja laki astuu voimaan 1.7.2021. Uudistuksen myötä maksuttomuus laajenee ja maksuja kohtuullistetaan. Vammaispalvelujen tulisi pysyä jatkossakin maksuttomina.

Hallituksen sote-uudistuksen lähtökohtana on yhdenvertaisten ja toimivien palvelujen saatavuuden varmistaminen koko Suomessa ja ihmisten palvelutarpeeseen vastaaminen.

Tällä hetkellä yhdenvertaisuus terveydenhoitopalvelujen saannissa ei toteudu ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuret.

Siksi sote-uudistuksessa vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta siirretään hyvinvointialueiden vahvemmille hartioille. Näin ollen myös vammaispalveluiden toimeenpano siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Meidän on pidettävä huoli siitä, että tulevassa muutoksessa vammaisten palvelut ja niiden saatavuus eivät missään tapauksessa heikkene.

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kuopio, Karttula